Monthly Archives Říjen 2018

25
Říjen
2018

Podmínky soutěže Svatební Špilberk 2018

Podmínky Soutěže o diamantové šperky od Balcar Diamonds

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

VYHRAJTE DIAMANTOVÉ ŠPERKY ZA 30 000 KČ

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen “pravidla”).

Tato soutěž je určena výhradně osobám starších 18 let.

 1. Pořadatel a organizátor

AV your day s.r.o. Oderská 12, Brno, 625 00, IČ: 255 94 460, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka:C 36601 a Muzeum města Brna, příspěvková organizace, IČ: 00101427, DIČ: CZ 00101427, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 34

dále jen “Pořadatel”)

 

 1. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá v období od 3. 11. 2018 do 4. 11. 2018.

 1. Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky, v prostorách hradu Špilberk, kde v době termínu soutěže probíhá svatební veletrh pod názvem Svatební víkend na Špilberku (dále jen „místo konání“).

 1. Název spotřebitelské soutěže

Soutěž se nazývá „HRA O DIAMANTOVÉ ŠPERKY ZA 30 000 KČ OD BALCAR DIAMONDS“(dále jen „Soutěž“)

 1. Spolupráce se sociálními sítěmi

Pořadatel prohlašuje, že tato Soutěž není nikterak organizována ve spolupráci se sociálními sítěmi Facebook a Instagram, ani není jinak ze strany sociálních sítí Facebook a Instagram či jejich vlastníky nebo provozovateli podporována.

 1. Pravidla Soutěže

Soutěž spočívá v co nejpřesnějším odhadu doby za kterou byl vyroben vystavený prsten. Prsten bude vystaven v prostorách hradu Špilberk, kde v době termínu soutěže probíhá svatební veletrh pod názvem Svatební víkend na Špilberku. Je nutné, aby soutěžní lístek s odhadem a kontaktními údaji (email, telefon) byl vhozen do schránky určené ke sběru soutěžních lístků. Schránka bude k dispozici v prostorách hradu Špilberk, kde v době termínu soutěže probíhá svatební veletrh pod názvem Svatební víkend na Špilberku.

 1. Účast v Soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let, plně svéprávné, s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Pořadatel je oprávněn vyžádat si od výherce doložení věku. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli a/nebo společnostem a osobám podílejícím se na přípravě a organizaci Soutěže, nebo jsou sami těmito osobami anebo jsou těmto osobám blízké v souladu s ustanovením § 22 č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Soutěžící, kteří nedodrží uvedené podmínky, budou ze soutěže vyloučeni. Soutěžící je povinen poskytnout Pořadateli kontaktní informace ( e-mail, telefonní číslo), na základě kterých je Pořadatel schopen jej kontaktovat v případě výhry a následně výhru předat. Účastník Soutěže dává Pořadateli Soutěže v souladu s Občanským zákoníkem svolení s užitím podobizny soutěžícího a snímků a obrazových záznamů (dále jen „snímek“) týkajících se osoby soutěžícího, nebo projevů osobní povahy soutěžícího, předaných Pořadateli Soutěže nebo pořízených Pořadatelem Soutěže v souvislosti se Soutěží (např. předáváním výher atd.), a to též i pro použití pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník Soutěže uděluje Pořadateli Soutěže tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoliv po skončení Soutěže odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel Soutěže snímek v souladu s jeho určením poskytne. Soutěžící souhlasí s tím, aby se Pořadatel Soutěže po obdržení snímků stal jejich vlastníkem a držitelem práv pro jejich šíření reprodukcí. Pořadatel Soutěže má právo tyto snímky volně používat dle potřeby, reprodukovat, upravovat, zveřejňovat a šířit, bez nároku na odměnu soutěžícího. Snímky se stávají majetkem Pořadatele Soutěže a soutěžící nemají právo na jejich vrácení.

 1. Výherci

Bude vybrán jeden výherce s odhadem doby trvání výroby nejbližším skutečnosti. O přesnosti odhadu rozhodují zástupci společnosti BALCAR DIAMONDS. V případě shody odhadu u vícero soutěžících bude výherce vybrán losováním. Vyhodnocení soutěže proběhne za účasti poroty složené ze zástupců Pořadatele Soutěže. Výherce bude kontaktován do 30 dnů od skončení soutěže a bude vyzván k převzetí výhry v prostorách firmy Balcar Diamonds na adrese Úvoz 72, Brno.

 

 1. Výhra

Předmětem výhry je certifikát na výrobu diamantových šperků v hodnotě 30 000 Kč od rodinné firmy Balcar Diamonds. Výherce je povinen výhru využít nejpozději do 30.6. 2020. Nesplněním této podmínky zaniká nárok výherce na získání této výhry.

 1. Oznámení a předání výhry

Oznámení výhry proběhne prostřednictvím e-mailu či telefonu. Výhra bude předána osobně v prostorách firmy Balcar Diamonds na adrese Úvoz 72, Brno. V případě, že se výherce nedostaví k převzetí výhry nebo pokud se nepodaří doručit zprávu o oznámení výhry nebo výherce nesdělí svoje kontaktní údaje, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktního e-mailu, telefonního čísla nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat. Nepřevzatá  výhra  propadá k následnému použití k dalším propagačním účelům Pořadatele Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti v Soutěži soutěžící, kteří budou jednat v rozporu s těmito pravidly. Pokud by se některá z výše uvedených vyloučených osob Soutěže přes své vyloučení zúčastnila a měla by být určena jako její výherce, právo na výhru jí nevzniká a výhra jí nebude předána. V takovém případě má Pořadatel právo, nikoliv však povinnost určit náhradního výherce tak, jako by se osoba uvedená v předchozím odstavci Soutěže neúčastnila.

 

 1. Práva a povinnosti soutěžících a Pořadatele Soutěže

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s účastí v Soutěži nebo užitím výhry. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru není možné alternativě vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru také není možné vymáhat soudní cestou. Veškeré vyobrazení výhry je pouze ilustrativní. Soutěž se řídí podmínkami dodavatele, který  také vyřizuje případné reklamace.

 1. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Odevzdáním soutěžního lístku vyjadřuje soutěžící Pořadateli Soutěže souhlas, aby po dobu 6 měsíců od začátku Soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu údajů poskytnutých během Soutěže soutěžícím, tj. jméno, příjmení, email, telefon, pro účely realizace a vyhodnocení této Soutěže a dále pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) Pořadatele, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („ZoOÚ“), jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou, na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli a dojde-li k němu před ukončením Soutěže, je jeho následkem vyloučení soutěžícího ze Soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu doručeno Pořadateli před jejím doručením soutěžícímu, resp. výherci. Pokud subjekt údajů požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZoOÚ, je Pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Pořadatele nebo Organizátora o vysvětlení či požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Pořadatel žádosti podle předchozí věty, má soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo). Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZoOÚ. Další případná zvláštní práva subjektů údajů zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZoOÚ.

 1. Závěrečná ustanovení

Na výhru v rámci této Soutěže není právní nárok a není tedy soudně vymahatelná. U výhry není nárok na její proplacení v hotovosti. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splňování podmínek pro účast v Soutěži. O jakýchkoliv reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel posuzuje v případě sporu nárok na výhru a vyhrazuje si právo vyloučit ze Soutěže jakéhokoliv účastníka, který porušuje pravidla anebo je z porušení pravidel důvodně podezřelý. V případě vyloučení není nárok na náhradu újmy ani nákladů vzniklých s případným vyloučením ze Soutěže. Námitky na průběh Soutěže lze podávat písemně na adresu Pořadatele, ale nejpozději do 2 pracovních dnů po skončení Soutěže. Pořadatel o námitce rozhodne a jeho rozhodnutí je konečné. Pořadatel si vyhrazuje právo za podmínek stanovených v těchto Pravidlech Soutěž kdykoliv pozastavit, jednostranně změnit, zkrátit nebo úplně odvolat, a to bez udání důvodu. Dále si vyhrazuje právo změnit Pravidla Soutěže nebo nahradit výhru, a to výhrou stejného druhu a srovnatelné hodnoty. Jakákoliv změna Pravidel vstupuje v účinnost okamžikem jejího vyhlášení na webových stránkách Soutěže. Jakákoliv změna Pravidel či účast soutěžícího v Soutěži nezakládá nárok soutěžících na náhradu nákladů či újmy spojených se Soutěží. Tyto úplné podmínky Soutěže jsou zveřejněny po celý soutěžní čas na webové stránce  www.svatebnikoordinatorbrno.cz/podminky2017, Tyto podmínky, Soutěž a právní vztahy mezi Pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

 

Číst více
19
Říjen
2018

Katka&Michal

Vždycky, když si vzpomenu na Katku a Michala, na mysl mi přijde pouze jedno slovo POHODA. Jejich důvěry a víry v naší práci si nesmírně vážím! Vím, že se opakuji, ale každé vaše poděkování a doporučení je naším pohlazením po duši a obrovskou energií do další práce
 
„Touto cestou bychom já i můj manžel rádi poděkovali za spolupráci paní Veronice a jejímu týmu. Nejenže nám zařídila vše potřebné, na co nám chyběl čas kvůli pracovnímu vytížení, ale hlavně se zasloužila o to, že náš svatební den proběhl hladce a bez problémů. Zařídila krásnou výzdobu jak venkovního svatebního obřadu, tak i svatebního salonku v restauraci, nemůžeme pominout ani super výzdobu aut. Jakožto nevěsta jsem byla naprosto unešená ze svatební kytičky a spony do vlasů, kterou mi v den D přinesla až domů. A na to všechno stačila jediná indicie – ladit do barvy bordó. Veronika se nám se svými nápady a citem pro práci, kterou dělá s velkou láskou trefila do vkusu, dokázala odhadnout, jak bychom si to asi celé představovali. Během svatebního dne projevila velkou empatii vůči hostům, o všechny se báječně postarala.
Těm párům, kteří se již pro svatební koordinaci rozhodli, ale nemohou si vybrat, jakou agentutu zvolit, určitě doporučujeme spolupráci se sympatickou paní Veronikou :-)
Ještě jednou Vám Verunko moc děkujeme!!
 
Katka & Michal Rampulovi „
sponka do vlasů od Le Petit Joie
koordinace, kompletní květinový servis, výzdoba obřadu a svatební tabule AV your day – weddings&events
více foto zde 
DSC_1540DSC_1427
Číst více
14
Říjen
2018

Tereza&Radek

Klienti se nám naštěstí nevrací, ale velmi často si nás vyberou po té co nás viděli pracovat. Stejně tak to bylo i u Terezy a Radka. Spokojenost, nadšení  a splnění vašich očekávání je našim je cílem a posláním.

,,Chtěli bychom strašně moc poděkovat celému týmu AV your day, převážně Gábince, která nám pomohla připravit naprosto dokonalou svatbu. Od výzdoby, květin až po perfektní koordinaci. Přišla jsem s představou stylu svatby, kterou Gábinka do puntíku splnila, ba naopak předčila naše očekávání – když jsem výzdobu poprvé uviděla, byla jsem naprosto unešená, a nejenom já. Co se týče koordinace, Gábinka nám byla obrovskou oporou a díky tomu, že nám pomohla zajistit hladký průběh obřadu, jsme si náš den maximálně užili bez nervů a stresu. Každé nevěstě tak AV Your Day doporučuji, byla jsem neskutečně šťastná, že jsme naši svatbu svěřili do jejich rukou.“Tereza a Radek Pelikánovi

Částečný svatební servis – září 2018 – výzdoba svatební tabule, kompletní květinový servis, koordinace obřadu  – AV your day 

více foto zde

44031352_1959383164083253_5599470600348237824_n

43878621_1959384110749825_8859527533096337408_n

Číst více