Podmínky soutěže Svatební Špilberk 2019

28
Říjen
2019

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE  Svatební víkend na Špilberku 2019 

VYHRAJTE DIAMANTOVÉ ŠPERKY ZA 30 000 KČ OD ZLATNICTVI BALCAR 

 

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen “pravidla”).

Tato soutěž je určena výhradně osobám starších 18 let.

1. Pořadatel a organizátor

AV your day s.r.o. Oderská 12, Brno, 625 00, IČ: 255 94 460, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka:C 36601(dále jen “Pořadatel”)

 

 2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá v období od 2. 11. 2019 do 3. 11. 2019.

 

3. Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky, v prostorách hradu Špilberk, kde v době termínu soutěže probíhá svatební veletrh pod názvem Svatební víkend na Špilberku (dále jen „místo konání“).

 

4. Název spotřebitelské soutěže

Soutěž se nazývá „VYHRAJTE DIAMANTOVÉ ŠPERKY ZA 30 000 KČ OD ZLATNICTVÍ BALCAR “(dále jen „Soutěž“)

 

5. Spolupráce se sociálními sítěmi

Pořadatel prohlašuje, že tato Soutěž není nikterak organizována ve spolupráci se sociálními sítěmi Facebook a Instagram, ani není jinak ze strany sociálních sítí Facebook a Instagram či jejich vlastníky nebo provozovateli podporována.

 

6.Pravidla Soutěže

Soutěž spočívá v zodpovězení dvou soutěžních otázek, uvedených v mobilní aplikaci Svatební Špilberk 2019, která je zdarma ke stažení v online distribučních službách Google Play a App Store.  Soutěžit bude možné od 2.11. 2019 10:00 do 3.11. 2019 16:00. Pro účast v soutěži je nutné, aby si soutěžící nainstaloval uvedenou mobilní aplikaci a jejím prostřednictvím odpověděl  na obě soutěžní otázky. V první otázce musí soutěžící zodpovědět, od jakého roku je tradice Zlatnictví Balcar. V druhé druhé otázce musí soutěžící co nejpřesněji odhadnout celkovou váhu šperků, které budou vystaveny ve speciální vitríně po celou dobu konání 3. ročníku Svatebního víkendu na Špilberku 2019

 7. Účast v Soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let, plně svéprávné, s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Pořadatel je oprávněn vyžádat si od výherce doložení věku. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli a/nebo společnostem a osobám podílejícím se na přípravě a organizaci Soutěže, nebo jsou sami těmito osobami a nebo jsou těmto osobám blízké v souladu s ustanovením § 22 č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Soutěžící, kteří nedodrží uvedené podmínky, budou ze soutěže vyloučeni. Soutěžící je povinen poskytnout Pořadateli kontaktní informace ( e-mail, telefonní číslo), na základě kterých je Pořadatel schopen jej kontaktovat v případě výhry a následně výhru předat. Účastník Soutěže dává Pořadateli Soutěže v souladu s Občanským zákoníkem svolení s užitím podobizny soutěžícího a snímků a obrazových záznamů (dále jen „snímek“) týkajících se osoby soutěžícího, nebo projevů osobní povahy soutěžícího, předaných Pořadateli Soutěže nebo pořízených Pořadatelem Soutěže v souvislosti se Soutěží (např. předáváním výher atd.), a to též i pro použití pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník Soutěže uděluje Pořadateli Soutěže tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoliv po skončení Soutěže odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel Soutěže snímek v souladu s jeho určením poskytne. Soutěžící souhlasí s tím, aby se Pořadatel Soutěže po obdržení snímků stal jejich vlastníkem a držitelem práv pro jejich šíření reprodukcí. Pořadatel Soutěže má právo tyto snímky volně používat dle potřeby, reprodukovat, upravovat, zveřejňovat a šířit, bez nároku na odměnu soutěžícího. Snímky se stávají majetkem Pořadatele Soutěže a soutěžící nemají právo na jejich vrácení.

 

8. Výherci

Bude vybrán jeden výherce, který správně zodpověděl první otázku a druhou odpovědí na soutěžní otázku bude svým odhadem nejblíže skutečnosti. V případě shody odhadu u vícero soutěžících bude výherce vybrán losováním. Vyhodnocení soutěže proběhne za účasti poroty složené ze zástupců Pořadatele Soutěže. Výherce bude kontaktován nejpozději do sedmi kalendářních dnů  od skončení soutěže a bude vyzván k převzetí výhry v prostorách firmy Zlatnictví BALCAR na adrese Minská 72 , Brno.

 

 9. Výhra

Předmětem výhry je certifikát na výrobu diamantových šperků v hodnotě 30 000 Kč od rodinné firmy Zlatnictví BALCAR . Výherce je povinen výhru využít nejpozději do 30.6. 2020. Nesplněním této podmínky zaniká nárok výherce na získání této výhry.

10. Oznámení a předání výhry

Oznámení výhry proběhne prostřednictvím e-mailu či telefonu. Výhra bude předána osobně   v prostorách firmy Zlatnictví BALCAR , Minská 72,Brno. V případě, že se výherce nedostaví k převzetí výhry nebo pokud se nepodaří doručit zprávu o oznámení výhry nebo výherce neuvedl svoje kontaktní údaje, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktního e-mailu, telefonního čísla nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat. Nepřevzatá  výhra propadá k následnému použití k dalším propagačním účelům Pořadatele Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti v Soutěži soutěžící, kteří budou jednat v rozporu s těmito pravidly. Pokud by se některá z výše uvedených vyloučených osob Soutěže přes své vyloučení zúčastnila a měla by být určena jako její výherce, právo na výhru jí nevzniká a výhra jí nebude předána. V takovém případě má Pořadatel právo, nikoliv však povinnost určit náhradního výherce tak, jako by se osoba uvedená v předchozím odstavci Soutěže neúčastnila.

 

11. Práva a povinnosti soutěžících a Pořadatele Soutěže

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s účastí v Soutěži nebo užitím výhry. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru není možné alternativě vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru také není možné vymáhat soudní cestou. Veškeré vyobrazení výhry je pouze ilustrativní. Soutěž se řídí podmínkami dodavatele, který  také vyřizuje případné reklamace.

 

12. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Odevzdáním soutěžního lístku vyjadřuje soutěžící Pořadateli Soutěže souhlas, aby po dobu 6 měsíců od začátku Soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu údajů poskytnutých během Soutěže soutěžícím, tj. jméno, příjmení, email, telefon, pro účely realizace a vyhodnocení této Soutěže a dále pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) Pořadatele, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („ZoOÚ“), jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou, na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli a dojde-li k němu před ukončením Soutěže, je jeho následkem vyloučení soutěžícího ze Soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu doručeno Pořadateli před jejím doručením soutěžícímu, resp. výherci. Pokud subjekt údajů požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZoOÚ, je Pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Pořadatele nebo Organizátora o vysvětlení či požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Pořadatel žádosti podle předchozí věty, má soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo). Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZoOÚ. Další případná zvláštní práva subjektů údajů zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZoOÚ.

 

13. Závěrečná ustanovení

Na výhru v rámci této Soutěže není právní nárok a není tedy soudně vymahatelná. U výhry není nárok na její proplacení v hotovosti. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění podmínek pro účast v Soutěži. O jakýchkoliv reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel posuzuje v případě sporu nárok na výhru a vyhrazuje si právo vyloučit ze Soutěže jakéhokoliv účastníka, který porušuje pravidla a nebo je z porušení pravidel důvodně podezřelý. V případě vyloučení není nárok na náhradu újmy ani nákladů vzniklých s případným vyloučením ze Soutěže. Námitky na průběh Soutěže lze podávat písemně na adresu Pořadatele, ale nejpozději do 2 pracovních dnů po skončení Soutěže. Pořadatel o námitce rozhodne a jeho rozhodnutí je konečné. Pořadatel si vyhrazuje právo za podmínek stanovených v těchto Pravidlech Soutěž kdykoliv pozastavit, jednostranně změnit, zkrátit nebo úplně odvolat, a to bez udání důvodu. Dále si vyhrazuje právo změnit Pravidla Soutěže nebo nahradit výhru, a to výhrou stejného druhu a srovnatelné hodnoty. Jakákoliv změna Pravidel vstupuje v účinnost okamžikem jejího vyhlášení na webových stránkách Soutěže. Jakákoliv změna Pravidel či účast soutěžícího v Soutěži nezakládá nárok soutěžících na náhradu nákladů či újmy spojených se Soutěží. Tyto úplné podmínky Soutěže jsou zveřejněny po celý soutěžní čas na webové stránce  http://www.svatebnikoordinatorbrno.cz/podminky-souteze-svatebni-spilberk-2019/.

Tyto podmínky, Soutěž a právní vztahy mezi Pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

Comments are closed.